В Украине впервые утвержден курс “Экологическая эстетика” для школ

Минобразования Украины утвердило курс “Экологическая эстетика” для школ.
Автор курса-директор Киевского эколого-культурного центра Вл.БорейкоВитяг-предметно_-ком_с__

Екологічна естетика
„Схвалено для використання у загальноосвітніх
навчальних закладах”
предметною комісією з біології, екології та
природознавства
Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України (протокол № 1 від 25.04.2012 р.)

Курс за вибором для учнів 9 (10-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів
(31 година, зокрема теоретичних – 13 годин,
практичних – 18 годин)

Автор: Борейко В.Є.
__________________________________________________________________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета курсу

Курс „Екологічна естетика” має на меті прищепити учням навички еколого-естетичного ставлення до природи, ознайомити їх з основними положеннями екологічної естетики.
Еколого-естетичне ставлення до природи ґрунтується на переконанні, що все у світі природи – рослини, тварини, екосистеми, планети, явища і стихії є естетично цінними незалежно від того, яку роль вони відіграють у природі або господарстві людини.
Програма покликана сприяти:
- розвитку у особистості вмінь і навичок еколого-естетичного оцінювання природних об’єктів;
- формуванню системи еколого-естетичних цінностей і ціннісних орієнтацій щодо природи;
- вихованню природно-центричного світогляду;
- оволодінню учнями основами знань про історичні етапи розвитку естетичної думки стосовно природи;
- організації безпосередньої діяльності учнів з охорони природи на засадах естетичної мотивації;
- створенню об’єктів природно-заповідного фонду, які мають високу естетичну цінність.
Важливою умовою вивчення курсу „Екологічна естетика” є практична діяльність, бо саме в ній виявляються і закріплюються позитивні якості особистості, яка вміє цінувати красу природи і жити з нею у гармонії.

Актуальність вивчення курсу
Видатні педагоги минулого і сучасності неодноразово звертали увагу, що краса природи справляє потужний виховний вплив на духовний розвиток, формування моральних якостей особистості (К.Д.Ушинський, Б.Е.Райков, М.А. Рибнікова, В.О.Сухомлинський, Д.М. Кавтарадзе, В.Б.Калінін, О.П. Сидельківський, В.А.Ясвін та інші).
Цей навчальний курс спрямований на виховання естетичного ставлення до природи. Естетичні мотиви є найбільш поширеними і потужними стимулами екологічної діяльності, поведінки школярів.
Він рекомендується для вивчення у 9-х класах, оскільки сприятиме вирішенню протиріч, що характеризують ставлення до природи учнів цього віку: у старшому підлітковому віці руйнується притаманне молодшим підліткам суб’єктне ставлення до природи і формується, натомість, ставлення до неї як до об’єкта користі, соціальних досягнень. Естетичне ставлення, навпаки, грунтується на визнанні духовної цінності природи і сприяє формуванню непрагматичних мотивів взаємодії з природою.
До того ж, саме у 9-му класі значно зменшується частка екологічної інформації у змісті природничих дисциплін і географії. Тому курс екологічної естетики виступатиме своєрідною компенсацією, доповненням змісту базових навчальних предметів.
Ефективність формування естетичного ставлення до природи в учнів 9-10 класів обумовлюється ще й тим, що до цього часу школярі вже володітимуть необхідними знаннями із біології рослин і тварин, екології, географії, історії і літератури, які необхідні для кращого засвоєння цього курсу.
Зміст і методи курсу спрямовані на розвиток естетичної мотивації екологічної діяльності, уміння сприймати, оцінювати і охороняти красу природи.
Реалізація змісту навчального курсу передбачає проведення різних форм навчальних занять. Велике значення будуть відігравати практичні заняття з визначення естетичної цінності природних об’єктів і підготовки матеріалів для їх заповідання.
Під час оцінювання навчальних досягнень учнів з цього курсу, насамперед, слід звернути увагу на виховні орієнтири, які відображаються у здатності до емоційного оцінювання естетичної цінності природних об’єктів і бажання їх зберегти.

Вимоги до навчальних досягнень учнів

Учні повинні знати:
- основні еколого-естетичні параметри ставлення до природи;
- еволюцію знань про естетичне оцінювання природи людиною;
- параметри оцінювання краси природи.
Учні повинні вміти:
- використовувати набуті знання у охороні природи рідного краю;
- сприймати, оцінювати і охороняти красу природи;
- виявляти естетичні характеристики природних об’єктів;
- проводити комплексну оцінку естетичної цінності ландшафтів, тварин і рослин;
- толерантно ставитися до природи.
Програма курсу включає теоретичну і практичну частини. Вивчення курсу розраховано на 31 години.
Програма курсу „Екологічна естетика”
Дата К-сть
годин Зміст навчального матеріалу Вимоги до результатів навчання
1 Вступ
Предмет, мета і завдання екологічної естетики. Значення еколого-естетичного ставлення до природи для духовного розвитку особистості. Учень (учениця) називає:
- - предмет, цілі і завдання екологічної естетики.
Наводить приклади:
- - еколого-естетичного та прагматичного ставлення до природи.
1 Тема 1. Історія екологічної естетики
Історія екологічної естетики, естетичної оцінки природи у часи Древнього Риму і Греції, середньовіччі та у сьогоденні. Закони США та Великобританії про захист краси природи за 20 сторіччя. Краса природи у міфах і традиціях народів світу.
Естетичні погляди Дж.Рескіна, Я. Павліковського, А. Тетіора, Дж. Мюіра, О.Леопольда, А.Карлсона, Т.Федорцової, І.Сепанмаа, М.Рильського, Ю. Харгроува, Го Сі.
Національні школи художників дикої природи та їх вплив на природоохоронний рух. Учень (учениця) називає:
- - основні етапи розвитку еколого-етичного ставлення людини до природи.
Наводить приклади:
- - прийняття перших законів з охорони краси природи у Європі і Америці;
- - народних традицій еколого-естетичного ставлення до природи;
- - основних еколого-естетичних параметрів ставлення до природи;
- - естетичне оцінювання природи людиною.
-
1 Тема 2. Принципи екологічної естетики.
Принципи екологічної естетики (принцип О. Леопольда, принцип Дж. Рескіна, принцип естетичної поваги, принцип естетичної незацікавленості, принцип естетичної доцільності, принцип захисту естетично цінних природних місцевостей).
Екологічне обґрунтування естетичного ставлення до природи. Учень (учениця) висловлює:
- - принципи екологічної естетики.
Наводить приклади:
- - використання принципів екологічної естетики у природоохоронній діяльності.

2 Тема 3. Естетичні цінності природи. Екологічна основа краси природи.
Що таке краса природи. Типи краси природи (зорова, звукова, нюхова, смакова, тактильна). Краса дикої природи. Краса окультуреної природи. Краса видів флори і фауни. Краса неживої природи. Краса планет, світил, стихій, явищ природи. Вид – естетичний індикатор. Флагманський вид. Зорова, тактильна, смакова, звукова краса природи і краса запахів природи. Екологічне значення естетичної цінності тварин і рослин. Краса тварин і рослин як важливий фактор природного відбору. Учень (учениця) називає:
- - типи краси природи.
- Наводить приклади:
- естетичної цінності рослин, тварин і ландшафтів;
- екологічного значення естетичної цінності тварин і рослин;
- параметрів оцінювання краси природи.
-
1 Тема 4. Вплив краси природи на культуру і науку.
Вплив краси природи на живопис, поезію, прозу і музику. Художники – співці дикої природи. Відображення краси природи у філософії і релігії Східа і Західа. Краса природи і народний фольклор. Вплив краси природи на прозвиток науки. Вплив краси природи на духовність і розвиток науки. Учень (учениця) характеризує:
- - вплив краси природи на розвиток живопису, поезії, прози і музики.
Наводить приклади:
- - цінністного ставлення художників Заходу і Сходу до дикої природи.
-
1 Тема 5. Краса природи і рекреація.
Вплив краси природи на оздоровлення. Ландшафтотерапія, лісотерапія. Краса природи і моральне очищення. Емоційний і психологічний вплив краси природи на людину. Практичне використання естетичної цінності природи. Антропогенне руйнування естетично цінних ландшафтів. Боротьба із забрудненням. Основні екологічні правила туриста. Учень (учениця) наводить приклади:
- - лікування різноманітних захворювань за допомогою ландшафтотерапії (лісотерапії).
- Учень (учениця) називає:
- - основні екологічні правила туриста.-
8 Тема 6. Еколого-естетичне ставлення до природи.
2
4

2
Оцінювання краси природи. Утилітарний і моральний аспекти. Естетична мотивація охорони природи. Екологічні, біологічні і географічні критерії краси природи. Фізіологічні і психологічні аспекти естетичного оцінювання природи. Взаємозв’язок екологічної етики і екологічної естетики.
Практичне заняття «Вивчення оцінки краси дерев різними віковими і соціальними групами населення.

Практичне заняття. Операція „Первоцвіт”
Учень (учениця) називає:
- - екологічні, біологічні і географічні критерії краси природи.
- Характеризує:
- - фізіологічні і психологічні аспекти естетичного оцінювання природи.

Учні під керівництвом вчителя проводять пілотне соціологічне дослідження шляхом усного анкетування місцевих жителів різного віку.

Учні виступають з бесідами про охорону первоцвітів перед школярами молодших класів.
8 Тема 7. Захист краси природи і заповідна справа.
2
6
Естетичний аспект екологічної кризи. Естетична деградація природи. Екологічна шкода трофейного полювання. Естетика убивства мисливських тварин. Естетична причина зникнення красивих метеликів, птахів, звірів, рослин. Юридичний, моральний і екологічний аспекти колекціонування тварин, рослин, мінералів. Еколого-естетичне виховання. Краса природи і законодавство. Об’єкти природно- заповідного фонду України, які охороняють естетично цінні природні об’єкти і території – пам’ятки природи, ландшафтні регіональні парки, національні природні парки. Участь громадськості у захисті краси природи. Міжнародні програми по захисту краси природи. Охорона краси природи за кордоном. Національна живописна область, участки виключної природної краси, живописна річка, живописний берег і інші категорії закордонних охоронюваних природних територій. Список Всесвітньої культурної і природної спадщини.
Екскурсія «Виявлення естетично цінних природних об’єктів і підготовка матеріалів для їх заповідання».
Учень (учениця) називає:
н- – об’єкти і території природно-заповідного ф фонду України, які охороняють естетично ці цінні природні об’єкти.
-т Наводить приклади:
- участі українських і закордонних громадських організацій у захисті краси природи.

Учень (учениця) демонструє навички:
- - виявлення естетично цінних природних об’єктів;
- підготовки матеріалів для заповідання естетично цінних природних об’єктів.
8 Тема 8. Методика оцінки естетичної цінності ландшафта.
2

6

Психолого-естетичні критерії оцінки ланшафта. Географо-естетичні критерії оцінки ландшафта.
Наукова робота «Визначення естетичної цінності природного об’єкта».
Учень (учениця) характеризує:
- психолого-естетичні і географо – естетичні критерії оцінки ландшафта.
- Учень (учениця) демонструє навички:
- - визначення естетичної цінності тварини, рослини, парка, долини річки.

Тематичний план курсу за вибором „Екологічна естетика”
для учнів 9 (10-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів
31 година, 1 година на тиждень
Тема Норма навчальної роботи, годин
Всього Теоретичної Практичної

Вступ
1 1 ___
Тема 1. Історія екологічної естетики

1 1 ___

Тема 2. Принципи екологічної естетики.
1 1 ___

Тема 3. Естетичні цінності природи. Екологічна основа краси природи.
2 2 ___
Тема 4. Вплив краси природи на культуру і науку. 1 1 ___

Тема 5. Краса природи і рекреація.
1 1 ___

Тема 6. Еколого-естетичне ставлення до природи.
8 2 6

Тема 7. Захист краси природи і заповідна справа. 8 2 6

Тема 8. Методика оцінки естетичної цінності ландшафта.
8 2 6

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

1. Борейко В.Е. Введение в природоохранную эстетику, изд. третье, дополн. – К.: КЭКЦ, 2001. – 200 с.
2. Борейко В.Е., Подобайло А.В. Екологічна етика. – К.: КНУ, 2004. – 112 с.
3. Борейко В.Е. Философы дикой природы и природоохраны . – К.: КЭКЦ, 2004. – 160 с.
4. Борейко В.Е. Природоохранная эстетика в вузе. – К.: КЭКЦ, 2005.- 78 с.
5. С.Л. Шнайдер, В.Е. Борейко, Н.Ф. Стеценко. 500 выдающихся деревьев Украины – К.: КЭКЦ, 2011. – 203 с.
6. Леопольд О. Календарь песчаного графства. – М.: Мир, 1980. – 216 с.
7. Методические рекомендации по проведению эстетической оценки территории с целью заповедания, сост. Л.В. Пархисенко, В.А. Сесин. – К.: КЭКЦ, 2003. – 28 с.
8. Моральні та етичні питання охорони природи. Тези доповідей обласної науково-практичної конференції (Львів, жовтень , 1990). – Львів : УТОП, 35 с.
9. Романенко В.Т. О красоте природы, В кн. Эстетика и современность. – М.: Просвещение, 1965. – 215-244 с.
10. Рыбникова М.А. Эстетическое восприятие природы учащимися. Вестник воспитания. – № 8-9, 1917.
11. Сидельковский А.П. Эстетическое восприятие природы и литературного пейзажа учащимися среднего и старшого возраста, В кн. Восприятие учащимися литературного произведения и методика школьного анализа, Ученые записки ЛГПИ, т. 509. -Л.: 1972. – 148-181 с.
12. Тетиор А.Н. Красота и целесообразность природы. – М.: МГП, 2007. – 265 с.
13. Эрингис К.И., Бурдюнас А.Р. Растительность и эстетика ландшафта, В кн. Вопросы охраны ботанических объектов. – Л.: Наука, 1971. – 84-92 с.
14. Эстетика природы. – М.: Институт философии, РАН, 1994. – 229 с.
15. Этико-эстетический поход в оценке дикой природы и заповедном деле, изд. второе, дополн., сост. В.Е. Борейко. – К.: КЭКЦ, 1999. – 269 с.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ УЧНІВ
1. Борейко В.Е. Природоохранная эстетика в вузе. -К.: КЭКЦ, 2005. – 78 с.
2. Борейко В.Е. Художники дикой природы. – К.: КЭКЦ, 2005. – 180 с.
3. Гриник П.І., Стеценко М.П., Шнайдер С.Л.. Листопад О.Г., Борейко В.Є. Стародавні дерева України, Реєстр-довідник. – К.: Мінприроди України, 2009. – 143 с.
4. Леопольд О. Календарь песчаного графства. – М.: Мир, 1980. – 216 с.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

1. Київський еколого-культурний центр, www.ecoethics.ru

05.06.2012   Рубрики: Новости