Круглий стол-АБСОЛЮТНА ЗАПОВІДНІСТЬ:ЧИ ЦЕ ВРЯТУЄ

УКРАЇНСЬКІ ЗАПОВІДНИКИ?

25 липня 2014 року у м. Києві відбулося засідання круглого столу

«Абсолютна заповідність: чи це врятує українські заповідники?».

Організаторами заходу виступили Всеукраїнська екологічна ліга та

Київський еколого-культурний центр.

У засіданні круглого столу взяли участь представники міністерств та

відомств, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики,

природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,

заповідних об’єктів України, інститутів НАН України, науковці, громадські

природоохоронні організації, діяльність яких пов’язана зі сферою заповідної

справи, ЗМІ.

На заході були розглянуті питання функціонування об’єктів природно-

заповідного фонду України, посилення режиму заповідності в

природоохоронних об’єктах України, а також проблеми невідповідності

системи управління у сфері заповідної справи вимогам європейського

законодавства.

Особливу увагу було приділено ідеї абсолютної заповідності, що

передбачає повне невтручання людини у процеси розвитку природних

екосистем, виключаючи будь-який антропогенний вплив, в тому числі й

санітарні рубки, які регламентуються Постановою Кабміну «Про

затвердження Санітарних правил в лісах України». Хоч санітарні рубки

нібито мають на меті «оздоровлення» лісу та його очищення від

захаращеності, ці санітарні правила ігнорують той факт, що мертва деревина

має важливе значення для екосистеми лісу, оскільки вона є невід’ємною

частиною кругообігу речовин. Гриби-трутовики та інші редуценти

розкладають мертву деревину, утворюючи поживний субстрат для молодого

покоління дерев. Крім цього, зламані дерева є домівкою та сховищем для

багатьох видів птахів і ссавців, тому прибирання дерев, що впали, має

прямий згубний вплив на біорізноманіття лісових екосистем.

Неабияку стурбованість учасників засідання круглого столу викликає

сінокосіння, яке є ще одним заходом, що порушує цілісність екосистем.

Зазвичай, сінозаготівлю проводять у травні–червні, коли більшість птахів та

ссавців перебувають у стадії гніздування та розмноження, а тому є

вразливими. Для скошування трави використовують важку техніку, яка

спричинює загибель багатьох тварин, переущільнює ґрунт та є джерелом

сильного шуму.

Підвищення рівня заповідності в об’єктах природно-заповідного фонду

має супроводжуватися врахуванням інтересів місцевих громад та можливих

економічних змін. Адже принципи збалансованого (сталого) розвитку, які

слід включити до системи управління природоохоронними об’єктами,

передбачають гармонійне поєднання екологічної, соціальної та економічної

складових.

Під час обговорення було наголошено, що посилення заповідного

режиму має на меті припинення незаконної господарської діяльності

(зокрема, випасання худоби, сінозаготівля, бджолярство, рубки), що безкарно

здійснюється на територіях українських заповідників. Значної шкоди

біорізноманіттю завдає також браконьєрство, оскільки заповідні території не

охороняються належним чином.

Для розв’язання зазначених проблем учасники засідання круглого столу

висловили ряд пропозицій, які були викладені в Резолюції (додається).

Резолюція круглого столу

«Абсолютна заповідність: чи це врятує українські заповідники»

Розвиток природно-заповідного фонду України (ПЗФ) має бути одним з

пріоритетів екологічної політики держави. Природно-заповідний фонд має

особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність,

слугує збереженню природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного

і рослинного світу, підтриманню загального екологічного балансу і забезпеченню

фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

Питання охорони довкілля, зокрема об’єктів природно-заповідного фонду,

потрібно також розглядати як один з пріоритетів європейської та євроатлантичної

інтеграції України. Вимоги щодо вступу до Європейського Союзу передбачають

впровадження протягом нетривалого перехідного періоду стратегії

збалансованого (сталого) розвитку не лише на рівні документів, а й на практиці.

Адаптація до принципів екологічної політики ЄС виявилася одним із

найскладніших завдань для нових членів ЄС.

Територію природних заповідників в Україні нещадно експлуатують з

господарською та комерційною метою особи і структури, які ставлять свої

матеріальні інтереси вище необхідності збереження природного середовища.

Природні заповідники потерпають від масових рубок лісу, сінокосіння,

полювання, браконьєрства та «джипінгу».

Система державної охорони природно-заповідних територій України не

відповідає сучасним вимогам і міжнародним стандартам. Низький професійно-

кваліфікаційний рівень працівників служби державної охорони, обмеженість їхніх

прав та правова незахищеність, відсутність засобів індивідуального захисту та

матеріально-технічної бази не дають можливості повною мірою забезпечувати

охорону природних комплексів.

Ідея абсолютної заповідності, як і будь-яка нова ідея, має як прихильників так

і противників. Вона передбачає повне невтручання людини у процеси розвитку

природних екосистем, виключаючи будь-який антропогенний вплив, у тому числі

ту діяльність, що офіційно дозволена відповідно до Закону України «Про

природно-заповідний фонд України». Це стосується і здійснення протипожежних

та санітарних заходів, виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними

корінними природними комплексами, збирання колекційних матеріалів та інші

заходи.

Учасники круглого столу за результатами дискусії наголосили на

необхідності посилення режиму заповідності на природоохоронних територіях,

зокрема у природних заповідниках, та запропонували:

Верховній Раді України:

Врегулювати суперечності між різними законодавчими актами, що стосуються

природно-заповідного фонду (Лісовий та Земельний кодекси України, Закон

України «Про природно-заповідний фонд України», «Про дозвільну систему у

сфері господарської діяльності» та ін.), законодавчо встановити пріоритетність

заповідання природних територій над іншими видами людської діяльності та

природокористування. Для цього потрібно створити міжгалузеву робочу групу, до

складу якої мають увійти провідні науковці – фахівці різних галузей,

представники органів влади, громадськості, бізнесу, місцевих громад.

Внести зміни до законодавства щодо встановлення кримінальної та

адміністративної відповідальності посадових осіб, підвищення штрафів та

посилення відповідальності за порушення та невиконання вимог і завдань

природоохоронного законодавства у сфері заповідної справи.

Кабінету Міністрів України:

Для координації роботи та ефективної реалізації державної політики у сфері

заповідної справи створити окремий центральний орган виконавчої влади –

Державне агентство заповідної справи України, якому підпорядкувати всі

природоохоронні території України.

Міністерству екології та природних ресурсів України:

Розробити та затвердити Загальнодержавну програму розвитку заповідної

справи на період до 2020 року.

Розпочати адаптацію законодавства України у сфері збереження

навколишнього середовища відповідно до вимог директив Європейського Союзу

та запровадити до 2020 року екосистемний підхід в управлінську діяльність.

Вжити дієвих заходів з посилення екологічної просвіти та освіти державних

службовців, представників місцевих громад та органів самоврядування, громадян,

представників бізнесу та громадських організацій. Популяризувати концепцію

заповідності для збереження унікальних залишків дикої природи.

Посилити режим заповідності у природних заповідниках, заповідних

функціональних зонах («ядрах») біосферних заповідників, національних та

регіональних ландшафтних природних парках, зокрема:

– повністю заборонити сінокосіння у степових заповідниках у травні–

червні; в інші місяці – обмежити сінокосіння з використанням важкої

техніки;

– посилити контроль за дотриманням охоронного режиму на території

природних заповідників для запобігання браконьєрству під виглядом

регулювання чисельності тварин;

– заборонити проведення санітарних рубок у лісових зонах природних

заповідників, заповідних зонах біосферних заповідників, національних

природних парках, регіональних ландшафтних парках.

Популяризувати позитивний досвід національного парку «Меотида» зі

створення та підтримки суворого заповідного режиму, що довів свою

ефективність у сфері охорони біорізноманіття.

Внести зміни до статей 51–53 Закону України «Про природно-заповідний

фонд» щодо заборони вилучення та зменшення площ і меж природних

заповідників, у тому числі передачі частини їхньої території для створення нових

об’єктів ПЗФ нижчого статусу.

Забезпечити охорону та збереження степів шляхом:

– розроблення Стратегії охорони та збереження степів України та відповідного

плану заходів;

– запобігання залісенню степових територій, що перебувають у природному

стані;

– внесення змін до Порядку погодження природоохоронними органами

матеріалів відведення земельних ділянок у частині запровадження

обов’язкового дослідження наявності степових природних комплексів і видів,

які перебувають під охороною.

Залучати громадськість і науковців до реалізації заходів і проектів зі

збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, зокрема створити науково-

експертну раду з представників профільних наукових установ та громадських

природоохоронних організацій.

Забезпечити призначення на керівні посади у сфері заповідної справи лише

фахівців з профільною освітою або досвідом роботи у цій сфері не менше 5 років.

Міністерству освіти і науки України:

У вищих навчальних закладах доповнити навчальні програми курсів

«Заповідна справа» та «Основи екології» темами, які висвітлюють ідею

абсолютної заповідності.

Державній екологічній інспекції України:

Організувати разом з громадськістю (зокрема з громадськими екологічними

інспекторами) регулярний контроль та біосферних та природних заповідників

щодо здійснення незаконної господарської та комерційної діяльності.

Громадським екологічним організаціям:

Провести громадський аудит діяльності Міністерства екології та природних

ресурсів України у сфері дозвільної діяльності, що стосується об’єктів ПЗФ.

Провести громадську інвентаризацію всіх об’єктів нерухомості, що

знаходяться на заповідних територіях, і які не відповідають завданням природних

об’єктів.

Пресс-служба КЭКЦ

03.09.2014   Рубрики: Идем в Европу-строим заповедность, Новости